www.som360.org/ca
Exercici físic

Un adolescent amb TCA pot marxar uns dies amb l'escola a fer activitats esportives? Què cal tenir en compte?

La decisió que un adolescent amb TCA pugui marxar amb l'institut per fer activitats esportives depèn de la situació particular de la persona. El més recomanable és valorar la situació amb l'equip de professionals que l'atén.

L'índex de massa corporal pot ser un dels factors que cal tenir en compte, ja que per sota de segons quins valors no es recomana fer una activitat física de segons quina intensitat. Ara bé, també s'han de tenir en compte altres aspectes, com ara l'estat nutricional, psicològic i de socialització de la persona, si utilitza la pràctica esportiva com a exercici compensatori,  la consciència que té sobre el trastorn, les estratègies de regulació emocional que té, si pot o no fer ingestes de manera autònoma, etc. 

És a dir, es tracta d'una decisió individualitzada que convé prendre per part dels diferents agents que hi intervinguin i tenint en compte la valoració de l'equip terapèutic. En els casos de més desregulació emocional, desnutrició i infrapes, molt possiblement, l'equip de professionals desaconselli aquest tipus d'activitats.

Algunes recomanacions per a les famílies i l'equip docent són: 

  • Prendre la decisió tenint en compte la valoració de l'equip terapèutic. 
  • Adaptar l'activitat a la situació de l'adolescent (tipus d'esport, intensitat i grau d'exposició corporal).
  • Valorar els aspectes positius que pot comportar realitzar aquest tipus d'activitat.
  • Supervisar sempre l'activitat esportiva.
  • Fomentar que l'activitat física sigui vista com un espai de gaudi i salut, no com una manera d'esculpir el cos.
  • Vetllar perquè l'espai on es dugui a terme aquesta pràctica esportiva sigui un entorn segur on no es facin comentaris sobre el pes o la imatge corporal. Pot ser interessant fer un treball de sensibilització previ amb la resta de persones que hi participin, ja que també se'n beneficiaran.